Om / Bestyrelsesmøder / 2014 / 11. juni 2014

11. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 11.06.2014
Afholdt på J.B. Winsløwsvej 19, 5000 Odense C.

Deltagere: Birgitte Klindt Poulsen, Kim Brøsen, Eva Sædder, Hanne Borgeskov, Ljubica Andersen, Maja H Simonsen, Troels K Bergmann, Marie Louise Christiansen

Afbud: Maria Jersild Jespersen

Der var ikke udsendt dagsorden.

Referat:

1. Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Bestyrelsen i DSKF valgt ved den ekstraordinære generalforsamling afviklet umiddelbart inden bestyrelsesmødet konstituerede sig:

Formand: Birgitte Klindt Poulsen
Næstformand: Kim Brøsen
Kasserer: Ljubica Andersen
Sekretær: Marie Louise Christiansen
Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Eva Sædder
Hanne Borgeskov
Troels K Bergmann
Suppleanter: Maria Jersild Jespersen
Maja H Simonsen


3. Der var enighed om, at årsmødet i april havde været en succes. Ved første bestyrelsesmøde efter sommerferien skal planlægning af årsmødet 2015 påbegyndes. Alle må gerne overveje hvor, hvordan, hvornår, tema, budget, form (endagsarrangement vs. internat) osv., og input medtages til næste bestyrelsesmøde.


4. RADS er en vedvarende udfordring. Det er vanskeligt at identificere potentielle kandidater til fagudvalgene. Birgitte ønsker en oversigt/database over potentielle kandidater fra alle centre samt SST. Denne skal udarbejdes hen over sommeren. Alle centre bedes melde tilbage til Birgitte med mulige kandidater (færdige speciallæger og H-læger). Desuden blev nævnt, at RADS skal skrives in som nyt punkt i den kommende specialeplan. Der blev diskuteret, at RADS arbejdet fylder så meget for klinisk farmakologi, at en økonomisk kompensation fra Danske Regioner ville være rimelig. De nuværende medlemmer af de eksisterende fagudvalg vil derfor blive bedt om at lave oversigter over deres timeforbrug i forbindelse med RADS arbejdet.

5. Hjemmesiden. Der blev diskuteret at lave en lukket del af hjemmesiden, hvor der kunne ligge information om høringssvar, diskussioner af høringer, blogs (forskningsblog), fortegnelse over potentelle RADS udvalgsmedlemmer, oversigt over tidsforbrug og økonomi, præsentationer, undervisningsmateriale, lægemiddelkomité-fif osv. Der var opbakning til at oprette en lukket del af hjemmesiden tilgængelig med firmalogin (individuelt login for alle medlemmer). Der vil i første omgang blive oprettet en lukket del af hjemmesiden, hvortil bestyrelsesmedlemmerne får adgang som en test. Derefter skal øvrige medlemmer af DSKF have adgang. Det blev diskuteret, om links til publikationer skulle lægges på nettet og i den sammenhæng om de skulle ligge under de enkelte afdelinger eller under fagemner. En sådan publikationsoversigt kunne evt. organiseres via sekretærerne på de respektive afdelinger. Man vil også kunne sende links til Eva, der efterfølgende kan lægge links på nettet. Der var enighed om, at en publikationsoversigt var en god ide, men der blev rejst tvivl om, hvorvidt det ville fungere i praksis, i.e. om der ville komme relevante input. Det besluttedes at åbne for muligheden for, at der lægges links til publikationer ind, og dette forsøg skal så efterfølgende revurderes. Hvis det ikke fungerer, kan muligheden atter lukkes. Eva efterlyste i den forbindelse en oversigt med kontaktinfo, stillingsoplysninger osv. over alle medlemmer af DSKF. En sådan findes ikke opdateret, men Eva får det materiale, der er tilgængeligt. Efterfølgende vil medlemmerne selv blive bedt om at kontrollere deres oplysninger.

6. Den 26. august 2014 planlægges følgende møder i Odense

a. Kl. 13-14 Møde i Målbeskrivelsesudvalget (Hanne og Marie Louise indkalder)
b. Kl. 14-16 Møde i Kursusudvalget (Hanne indkalder)
c. Kl. 16-18 Bestyrelsesmøde i DSKF (Marie Louise indkalder)
Det er ambitionen at opstarte en snak om Målbeskrivelsesudvalgets arbejde samt om de kommende 3 års H-kursusprogram.

7. Status specialeplan: Der blev 11.06.2014 holdt møde mellem Kim Dalhoff, Per Damkier, Lars Peter Nielsen og Birgitte Klindt Poulsen (Hanne Rolighed Christensen og Stig Ejdrup Andersen havde meldt afbud) angående klinisk farmakologis input til SSTs revision af specialeplanen. SST vil gerne have ryddet ud i funktionerne i diverse specialer, men da klinisk farmakologi er et speciale under opbygning, vil vores speciale argumentere for flere funktioner. Konkret er tre nye funktioner nævnt: Retsfarmakologi, Myndighedsbetjening (RADS, KRIS, SST osv.) samt Klinisk Farmakologisk Konsultation (ambulant/stuegang). Mødet i SST finder sted 18. september 2014.

8. Kommende DSKF møder. Følgende mulige møder blev nævnt:

a. Møde i København om Geriatrisk Farmakologi efterår 2014 – ideen er Hanne Rolighed Christensens. Det er formentlig tænkt som et fyraftensmøde. Marie Louise og Hanne Borgeskov hører, om Hanne Rolighed er kommet videre i planlægningsfasen.
b. Møde i København om Pædiatrisk Farmakologi efterår 2014 – Hanne og Marie Louise vil præsentere ideen for Helle Holst og høre, om hun vil være interesseret i at arrangere et fyraftensmøde.
c. Møde i Aarhus om Retsfarmakologi forår 2015 – mødet er tænkt som en temadag evt. med deltagelse af retsmedicinere, Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, Giftlinjen, retskemikere m.fl.

9. Nyt GRADE kursus: Det blev diskuteret, om DSKF skal arrangere et nyt GRADE kursus med mere avanceret indhold. En slags overbygningskursus til det allerede afholdte GRADE kursus. Ved et sådant møde kunne der i endnu højere grad være fokus på fortolkning af statistik. Henrik Jørgensen blev nævnt som mulig underviser, ligesom man kunne forestille sig, at Britta ville undervise igen. Det blev ligeledes nævnt, at deltagergebyret for eksterne deltagere kunne hæves.

10. Kim Brøsen informerede om, at EACPT ændrer regler for afvikling af summer schools. Disse bliver fremover kaldt focused conferences. DSKF vil gerne arrangere summer school i Danmark i 2016 med emnet Psykofarmakologi. De nye retningslinjer for tildeling af konferencer bliver vedtaget i september. Her skal der ligeledes tages stilling til placering af Verdenskongressen 2022. I Europa er Firenze og Glasgow kandidater.


11. Den kommende certificering på enkeltpersonsniveau, som skal være medbestemmende for, hvem der må anvende betegnelsen og kalde sig ”Farmakolog”, som EPHAR står i spidsen for, har ikke involveret EACPT. Ikke desto mindre er mange af de kriterier, som EPHAR skitserer på deres hjemmeside, målrettet klinisk farmakologi og ikke blot basal farmakologi. Der er således et stort overlap mellem de kriterier, som basal farmakologerne har opstillet og klinisk farmakologi.

12. Næste bestyrelsesmøde i DSKF afholdes 26. august kl. 16-18 i Odense.


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF