2024

GENERALFORSAMLING
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi den 19. april 2024 i Vejle

REFERAT
 1. Valg af dirigent
  Tonny Studsgaard Petersen fra BBH/FH blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Tonny konstaterede at GF var indkaldt iht. vedtægterne og dagsordenen var blevet udsendt 14. dage før.
 2. Formandens beretning
  Samuel Azuz omtalte kort følgende:
  A. Meritsagen - er afsluttet og konklusionen vil snart være tilgængelig på DSKFs hjemmeside.
  B. Bestyrelseshåndbogen - er under revision og bestyrelsen mangler kun det sidste.
  C. DSKFs hjemmeside – Samuel og Hanne BB har haft møde med eksternt webfirma mhp. evt. skift af software/udbyder. Der pågår drøftelse i bestyrelse vedr. dette.
  D. DSKFs bestyrelse – Samuel oplyser at formand og kasserer (Kenneth) kun har 2 år tilbage i bestyrelsen. GF opfordres til at hjælpe med at finde nye medlemmer til bestyrelsen, så DSKFs eksistens kan sikres fremadrettet
  E. AI og klinisk farmakologi – emnet er ”HOT” og Samuel opfordrer til, at der dannes et ”AI Netværk” med medlemmer fra alle regioner.
  Da der ikke var kommentarer til formandens beretning, anses den for godkendt.
 3. Regnskab- og budgetfremlæggelse inkl. Kontingentfastsættelse
  Kenneth fremlagde regnskab 2023/24 og budget for 2024 inkl. forslag om uændret kontingentet.
  Der var ikke nogen kommentarer og begge dele blev godkendt.
 4. Rapport fra selskabets stående udvalg
  1. Målbeskrivelsesudvalget: Er hvilende. Afventer udmelding fra SST vedr. den nye speciallægeuddannelse. (Torben)
  2. Kursusudvalget: Kursusprogrammet for H-læger kører efter planen. Aktuelt har SST bedt om en besparelse på 30.000 DKK på vores kurser i år. Der arbejdes på muligheden for at inkludere lægemiddelforbrug inkl. monitorering og implementering af MR-anbefalinger i kurset, der omhandler Sundhedsøkonomi. (Maija)
  3. Ansættelsesudvalget: Der har været afholdt 2 ansættelsessamtaler – september 2023 og marts 2024. Efterår 2023 (start 1/11):4 H-forløb opslået, 6 kvalificerede ansøger → 2 besat i Øst, 1 besat i Midt og 1 besat i Nord. Forår 2024 (start 1/5): 2 Forløb opslået, 2 kvalificerede ansøgere →  1 besat i Midt og 1 besat i Øst. (Hanne BB)
  4. DSF: Afholdt Årsmøde i januar 2024, gik godt. Mødedatoen i 2025 er ikke på plads. BCPT yder ikke støtte mere til selskabet. (Kenneth)  
  5. LVS: Der har være repræsentantskabsmøde, omhandlede strukturkommissionen og ”Vælg Klogt”. LVS-kontingentet stiger med 50 DKK – 50% aktiviteter & 50% henstand. (Kenneth).
  6. UEMS/EACPT: Der afholdes møde i begge foreninger i Rotterdam i maj 2024. Aktuelt arbejder UEMS med et forsøg på at ensrette speciallægeuddannelse i klinisk farmakologi i EU. Troels vil gerne afgive posten i UEMS og evt. EACPT, kontakt ham for info. (Troels)
  7. DanPedMed: Formålet er at få flere børnestudier til DK (Norden) bl.a. ved at samarbejde med lægemiddelindustrien om placering af studier. Der er blevet afholdt Årsmøde 1. marts 2024, i København, hvor emnerne var CNS og sovemidler til børn samt AB behandling af børn i.v. vs. tabletter. (Torben)
  8. Inspektorkorpset: Der har været inspektion i KFA på AUH i 2023, det gik godt. Odense får muligvis inspektion i 2024.
 5. Indkomne forslag Bestyrelsen har indstillet Hanne Rolighed Christensen til æresmedlem på baggrund af en indstilling fremsendt af Kim Dalhoff og Mikkel Christensen fra BBH/FH. Kim Dalhoff fremhævede de vigtigste årsager til indstillingen, der inkluderede den kæmpestore indflydelse på vores speciale, som Hanne har haft i hele sit virke. Hanne Rolighed Christensen er nu blevet æresmedlem.
 6. Valg af formand Samuel Azuz genopstillede og blev valgt uden modkandidater.
 7. Valg af øvrige bestyrelse Der var 3 ledige poster til bestyrelsen og 2 som suppleanter. Da der var flere opstillede kandidater til bestyrelsen end ledige poster, blev der afholdt skriftlig afstemning.
  Følgende personer blev valgt:
  Kenneth Skov (bestyrelsesmedlem)
  Astrid Johanneson Hjelholdt (bestyrelsesmedlem)
  Freja Karuna Hemmingsen Sørup (bestyrelsesmedlem)
  Hanne Rolighed Christensen (suppleant)
 8. Valg af revisorer Kirstine Moll Harboe og Martin Nyeland genopstillede begge og blev valgt.
  Michael Asger Andersen meldte sig til posten, som revisorsuppleant, og blev valgt.
 9. Eventuelt Der var en forespørgsel vedr. farmaceuters mulighed for medlemskab og deltagelse på vores møder. Dette er der umiddelbart intet, der skulle forhindre dem i.