Om / Bestyrelsesmøder / 2016 / 8. marts 2016

8. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde i DSKF 08.03.2016
Afholdt på Afdeling for Biokemi og Klinisk Farmakologi, OUH

Deltagere: Eva Sædder, Troels K Bergmann, Birgitte Klindt Poulsen, Maja H Simonsen, Freja Hemmingsen Sørup, Hanne Borgeskov, Marie Louise Christiansen

Afbud: Kirstine Moll Harboe, Ljubica Andersen

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. DSKF Årsmøde 2016
a. Status – antal tilmeldte er aktuelt 58 + 18 udstillere fra industrien (2 fra hver af i alt 9 udstillende virksomheder).
b. Program – Programmet er stort set på plads. Der er enkelte ubesatte præsentationer, som vi arbejder på at udfylde. Der blev fundet chairmen til alle sessioner. Oplægsholdere til Highlights fra Centrene samt Rising Stars er fundet.
c. Økonomi – Vi har fået tilsagn om økonomisk tilskud fra BCPT (7.000 Euro) og LVS (7.000 kr). DSKF yder tilskud på op til ca. 35.000 kr. Der er solgt i alt 41,5 m2 udstillingsplads á 2.000 kr. LIF skal have 10% i gebyr for at stå for at arrangere udstillingen.
d. Jubilæumsbog – Kampmann er langt i skriveprocessen. Vi diskuterede layout og vil stile mod samme format som forrige jubilæumsbog. Forsideillustration blev diskuteret. Flere muligheder er i spil. Grafikeren arbejder videre med mulige løsninger.
e. Generalforsamling
i. Hvem er på valg – Birgitte og Marie Louise udtræder efter 4 år. Troels og Maja er på valg og modtager genvalg. Ljubica, Eva, Hanne, Kirstine og Freja fortsætter. Maija Hostrup og Charlotte Uggerhøj har meldt sig som nye kandidater. Dermed vil den nye bestyrelse kunne vælges ved fredsvalg.
ii. Vedtægtsændringer – Det har været diskuteret, om der i DSKF var behov for erklæringer vedrørende bestyrelsesmedlemmernes mulige interesse-konflikter. Umiddelbart synes der ikke at være et presserende behov for dette. Der har i det forløbne år ikke været sager, i forbindelse med hvilke interesse¬konflikter var et problem. Såfremt der på et senere tidspunkt måtte opstå et ønske om en vedtægtsændring, der beskriver retningslinjer for bestyrelses¬medlemmernes interessekonflikter, vil den nye bestyrelse kunne tage skridt til at foranledige dette.
iii. Program generalforsamling – Programpunkterne ligger fast. Der skal være beretninger fra selskabets stående udvalg.

3. Høringer
a. HPV-vaccine – DSKF er blevet bedt om at kommentere en artikel om bivirkninger ved HPV-vaccinen stilet til Ugeskrift for Læger. Selskabets medlemmer har haft mulighed for at kommentere. DSKF kan overordnet støtte artiklen. Dog haves forslag til mindre ændringer, som sendes til forfatterne. Maja er tovholder.
b. Lægeprognose - Sundhedsstyrelsen har udsendt ny lægeprognose 2015-2040. DSKF har ingen kommentarer til detaljerne i prognosen.

4. Målbeskrivelsen – Hanne fremlagde, efter aftale med formanden for målbeskrivelses-udvalget, et forslag til en proces for opdatering af målbeskrivelsen. Der foreslås at indkalde dedikerede kræfter fra alle centre, som skal arbejde målrettet med en revision af målbeskrivelsen. Hvis der ikke er interesse og opbakning hertil fra centrene, er det svært at se, at en grundlæggende revision af målbeskrivelsen kan lade sig gøre. Hanne informerer formanden for Målbeskrivelsesudvalget om, at bestyrelsen ser positivt på forslaget – dog skal Målbeskrivelsesudvalget høres før præsentation på årsmødet.

5. EACPT/UEMS – EACPT holder næste møde i 2017. UEMS holder møde Store Bededag i Bruxelles. Der afholdes i den forbindelse stiftende sektionsmøde for Klinisk Farmakologi. DSKFs repræsentanter er Troels Bergmann og Hanne Rolighed Christensen. Desværre har ingen af dem mulighed for at deltage i mødet Store Bededag. FAS oplyser, at det fremover vil være muligt for hvert selskab at søge om i alt 8.000 kr. årligt til dækning af UEMS repræsentanternes rejseudgifter i forbindelse med mødedeltagelse.
Christina Gade deltager i en work package under UEMS som eneste danske repræsentant. I den sammenhæng forventes primært kommunikation via mail og evt. SKYPE møder.

6. Evt. Der er indkommet kvalificeret ansøgning med abstract til Kampmanns Legat. Der vil blive bedt om præsentation ved årsmødet. Maja er tovholder på et bedømmelsesudvalg, således at bedømmelsen af ansøger foretages af dette udvalg frem for af bestyrelsen. Næste bestyrelsesmøde lægges tentativt i forbindelse med årsmødet efter generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse vælges. Bestyrelsen vil skulle konstituere sig selv.


Med venlig hilsen,

Marie Louise Christiansen, sekretær i DSKF
Hent referatet som pdf