Om / Bestyrelsesmøder / 2018 / 30. april 2018

30. april 2018

Referat af DSKF bestyrelsesmøde

Deltagere: Morten R. Hansen, Freja H. Sørup, Maija B. Haastrup, Zandra N. Ennis, Charlotte U. Andersen
Afbud: Lene Høimark, Mikkel B. Christensen, Kirstine M.  Harboe og Tonny S. Petersen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
 
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig som følgende: Maija B. Haastrup som formand, Kirstine M. Harboe som næstformand, Zandra Nymand Ennis som sekretær, Charlotte U. Andersen som kasserer, Morten R. Hansen, Mikkel B. Christensen og Tonny S. Petersen som bestyrelsesmedlemmer. Freja H. Sørup og Lene Høimark som suppleanter
 
3. Bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. aktuelle dagsorden
Ingen er erklærede inhabile
 
4. DSKF Årsmøde 2018 d. 6. april Hotel Nyborg Strand

a. Evaluering af årsmødet, rammer, varighed m.m.
Fordelen ved 2 -dages format er at, det giver sammenhold og faciliterer samarbejde på tværs af centre. Ulempen er prisen, det kan måske afholde folk fra at komme med. Flere har selv betalt deltagergebyr. Et kompromis kan være alternerende varighed af 1 til 2 dage. Bestyrelsen vil vejre stemningen hjemme i afdelingerne, for at afgøre næste års format. Bestyrelsen var tilfreds med rammer og pris, hvor 67 deltog og 49 overnattede til dette års møde.
 
b. Regnskab for årsmødet
Forventeligt underskud, endeligt regnskab kræver opgørelse ved revisor og er endnu ikke færdigt.

c. Opfølgning på gruppearbejde. Hvad skal vi arbejde med i det kommende år?
 
Pkt a: Vi skal fortsat arbejde for vores vilkår for at indgå i medicinrådets fagudvaleks deltagelse via Skype. Vi har fortsat udfordringer da vi er et lille selskab.

Pkt b: samarbejde om drift på tværs af centre:
Polyfarmaci ambulatorium, tryg mor etc., fælles kursustilbud som det afviklede kursus i arbejde under medicinrådets fagudvalg.
Overblik over centrenes undervisning, kan man skabe via hjemmesiden. Deling af informationer kunne også omfatte medlemmernes ekspertiseområder. Det bliver foreslået at selskabets facebook-gruppe kunne bruges som platform. Der er enighed om at data ikke skal være offentligt tilgængelige. Vi følger op på næste bestyrelsesmøde og sender spørgeskema ud i mellemtiden.
 
Pkt.c: utilsigtede hændelser – vi genkender systemfejl eks. tidspunkter for administration af lægemidler. Det er tvivlsom om han kan harmonisere på tværs af regioner.
Der er foreslået fælles undervisning og tiltag for at komme tættere på klinikken. Århus har risikomanager, hvilket andre centre kan lade sig inspirere af.
 
Pkt. d. fremtidige områder for bestyrelsen:
Uddannelsen: kurser for I-læger er blevet nævnt; det er forskelligt om I-læger deltager i H-kurser. Fælles I-læge kurser er foreslået, men grundet forskellig opstart og forskellige arbejdsopgaver mener bestyrelsen at introlæge kurser bør foregå lokalt på centrene.
E-læring til læger er blevet diskuteret.
Pr-udvalg blev diskuteret. Vi skal være mere synlige. Dette diskuteres som selvstændigt punkt på næste møde.
Valgprocedure for formandskab – skal formanden sidde længere tid end 4 år og er der krav for hvor langt man bør være i sin uddannelse, hvis man skal kunne vælges som formand. Det kræver under alle omstændigheder ændringer af vedtægterne. Dette diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
Hjemmesiden bør opdateres jævnligt og der er foreslået kalenderfunktion. Tonny kunne måske hjælpe Freja med arbejdet og Freja tilkendegiver at hun følger op på dette.

d. Årsmøde 2019.
Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra centrene. Næste årsmøde kunne være Sjælland. Vestsjælland er foreslået.

e. Kampmanns legat:
Vindere bør orientere selskabet og bør indsende billede samt beskrivelse af hvad pengene er brugt til. Maija vil følge op på sidste års vinder og høre hvad pengene er brugt til – force majeure situation medførte aflysning af oprindelige planer for vinderen.
 
5. Medicinrådsarbejde for statsansatte

Praktiske og økonomiske aspekter for statsansatte og regionalt ansatte i forhold til
arbejdet under medicinrådet blev diskuteret. Bestyrelsen overvejer, hvordan der kan skabes politisk opmærksomhed om problemstillingen

6. Speciallægeloftet

Speciallægeloftet er nu gældende. I Region Syddanmark kan kliniske farmakologer ikke ansættes på OUH og dermed på den eneste kliniske farmakologiske afdeling i regionen. Århus kæmper med 5-års regel og har mistet en overlægestilling. Der er ikke udsigt til at der må ansættes nye speciallæger. Bispebjerg, Region Sjælland og Region Nord er ikke ramt af dette loft. Maija har korresponderet med Stephanie Lose omkring problematikken med små afdelinger uden enheder perifært. Fælles skrivelse til Danske Regioner udfærdiges, i samarbejde med andre små, lægevidenskabelige selskaber, og bestyrelsen bakker op om at Maija følger op.  
 
7. Håndtering af høringer

Medlemmer må selv orientere sig på høringsportalen. Bestyrelsen mener at hvis der ikke kommer svar til denne, så gør den ikke yderligere ved dette. Medlemmer må gerne sende svar til bestyrelsen og denne vil sammenfatte eventuelt flere svar. Bestyrelsen håndterer høringssvar ad hoc.

8. Fremtidige aktiviteter – huskeliste (status)

a. Gentagelse af møde om MR-fagudvalgsarbejde
Okt/nov 2018, bestyrelsen vil høre Troels om han evt. vil dele sin viden fra sidste kursus. Birgitte Klindt og Hanne Rolighed har tilkendegivet at de gerne vil bidrage. Morten følger op.
 
b. Gå-hjem-møde om kliniknære tiltag og polyfarmaci
Punktet slettes

c. Møde om immunterapi
Birgitte Klindt har tilbudt at bidrage til et møde om immunterapi. Selskabet distribuerer materiale og bidrager økonomisk. Charlotte vil følge op og høre hvornår det passer tidsmæssigt.
d. Andre faglige møder det næste år?
Ikke flere tiltag. Kliniknære tiltag og polyfarmaci kan ligge under dette punkt.

e. Ansøgning om oprettelse af en procedurekode for medicingennemgang til Sundhedsdatastyrelsen
Mikkel og Tonny vil følge op.

9. Økonomien i DSKF

Beholdning er sund. Kontingenterne er endnu ikke kommet ind, men forventes at komme ultimo maj.

10. Nyt fra DSKF stående udvalg?

a. Opdatering af listerne - Udvalgslister skal gennemgås for vakancer
b. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget) stiler mod færdigt udkast i efteråret 2018 og revision af kursusrækken ligger op ad arbejdet med målbeskrivelserne.
c. Kursusudvalget: Maija overtager officielt 1.6.18. Maija har tanker omkring revision af kursusrækken.
I forhold til afvikling af kurser tilstræbes det at kursus-materiale sendes ud før kurset starter, således at kursister kan forberede sig. Præ-test kan være brugbart og kan overvejes.
d. Ansættelsesudvalget: Der skal strammes op på hvem der er til stede til ansættelsessamtaler og hvem de repræsenterer. Birgitte Rønn er ansvarlig for indkaldelse og at retningslinjer overholdes. Bestyrelsen er bekendt med problematiske forhold. Bestyrelsen overvejer om vi skal rette henvendelse til Den Lægelige Videreuddannelse.
e. Uddannelsesrådet er sat på pause: Vakant H-læge i nord og syd – pausen forventes opretholdt og vakancer besættes ikke før pausen suspenderes.
 
11. Næste møde
Ultimo juni
 
12. Eventuelt
Intet til dette punkt.