Om / Bestyrelsesmøder / 2016 / 15.august 2016

15.august 2016

Dagsorden DSKF bestyrelsesmøde d.15.august 2016 kl.16-19.
Afholdes Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde
 
Tilstede: Kirstine Moll Harboe, Freja Hemmingsen, Troels K. Bergmann, Hanne Borgeskov, Charlotte Uggerhøj Andersen, Maija Haastrup Afbud: Maja Hellfritsch Poulsen, Ljubica V. Andersen, Eva Sædder
 
Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
 
2. Forslag om at referat godkendes pr.mail. Referatet godkendes fremover per mail. Når referatet udsendes, er der en uge til indsigelse. Punktet 1 på dagsordenen er fremover opfølgning og godkendelse af dagsorden.
 
3. Timing af kontingentopkrævning Lægeforeningen opkræver kun kontingenter i perioden 1/5-1/7. Ved indmeldelser uden for denne periode, skal vi enten opkræve kontigentet selv eller afskrive det. Det vedtages, at der ikke opkræves kontingent uden for den ordinære periode. Der udbetales heller ikke overskydende kontingenter ved udmeldelse.
 
4. DSKF Årsmøde 2016 april. a. DSKF skal aflægge regnskab til BCPT (for bevilget 7000 euro)[Ljubica] Ikke afklaret, da Ljubica ikke er til stede. Charlotte kontakter Ljubica og følger op.
 
5. DSKF Årsmøde 2017
         a. Fredag d. 21. april 2017. Hotel Marselis, Århus.
         b. Tilbud på årsmøde. Kuvertprisen er 650 kr. Dette godkendes foreløbigt. Charlotte orienterer Ljubica.
         c. Arbejdsgrupper Der nedsættes to arbejdsgrupper:
i. Fagligt program (foredragsholdere etc.) Kirstine, Troels (formand), Maija, Hanne 1. Er de kliniske farmakologer i klemme mellem klinikere-patienter og sygehusledelser eller midt i indflydelsens smørhul?
ii. Organisation (praktik, GF, deadlines, Kampmanns legat, invitationer, tilmelding, etc.) Charlotte (formand), Freja Der forventes en foreløbig skitse til program og overblik over deadlines m.m. ved næste bestyrelsesmøde. "Nyt fra centrene" nytænkes. Evt. en poster fra hvert center eller center-stand? Øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i arbejdsgrupperne også.
 
6. Lægemiddelstyrelsen.
Troels møder Thomas Senderovitz d. 19. august. Der lægges op til diskussion om mulighederne for ansættelser af kliniske farmakologer i Styrelsen og arbejdsforholdene, herunder løn, flekstid, deltid, forskning, karrieremuligheder m.m. Diskussionen bør berøre både uddannelses- og slutstillinger.
 
7. Webside / Facebook status Intet nyt. Kirstine foreslår en Twitter-konto.
 
8. DSF. Udpegelse af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
Zandra Ennis og Kenneth Skov er fuldgyldige medlemmer. Maija er suppleant.
 
9. Forslag vedr.: Gå-hjem-møder til godkendelse, inkl budget. Meldes ud til medlemmerne per mail og hjemmeside. Puljen besluttes for et år ad gangen fra GF til GF. Budgettet er fastlagt til 4000 kr pr år.
 
10. Optagelse af nyt medlem i DSKF. Sygeplejerske og cand.mag.pæd. Ansøgningen imødekommes.
 
11. Møder
        a. Retsfarmakologi. Udskydes til efteråret 2017.
        b. Alternativt møde Foreslås til ultimo 2016 om kliniknære tiltag (f.eks. samarbejde med praksissektoren). Charlotte følger op.
        c. Regulatorisk medicin 2017 (Lægemiddelstyrelsen) Information om de regulatoriske forhold til kliniske farmakologer. Kirstine og Troels arbejder videre med planer for dette. Der stiles imod ultimo august, gerne i Lægemiddelstyrelsen, hvis muligt).
 
12. Høringer
         a. Generelt Alt, som rettes til specialebærende selskaber, skal behandles af selskabet og/eller udsendes til medlemmerne. En række øvrige høringer kan findes andetsteds (f.eks. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside). Der skal derfor være en formulering på hjemmesiden om, hvor man kan finde sådanne. Disse høringer udsendes ikke til medlemmerne.
         b. Høring over bekendtgørelser og vejledning om videregivelse fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister og Lægemiddeladministrationsregister - frist 17. august 2016 Ingen kommentarer.
 
13. Fagligeprofiler.dk
Indsats fra bestyrelsen? Maija udarbejder et oplæg til godkendelse inden næste bestyrelsesmøde.
 
14. Nyt fra DSKF stående udvalg
         a. Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget) i. Revision af målbeskrivelsen Der arbejdes med et udkast til ny målbeskrivelse i Aarhus. Forventes sendt i høring sidst på året. Kan med fordel koordineres med næste omgang af U-kurserne, hvor man så kan overveje en ny revision. Kirstine udtræder af målbeskrivelsesudvalget. Elisabeth Penninga er interesseret og opfordres til at indtræde.
         b. Kursusudvalget Intet nyt.
         c. Ansættelsesudvalget i. Høring vedr. ansættelsesprocedurer. Deadline for kommentarer til bestyrelsen d.15.august. Umiddelbart ingen kommentarer.
         d. Uddannelsesrådet Intet nyt.
 
15. Næste bestyrelsesmøde Mandag d. 3/10 kl. 16 i Aarhus. Efter behov kan der deltages per telefon.
 
16. Evt.
LVS-repræsentanter (aktuelt Steffen Thirstrup og Hanne Rolighed). Det overvejes at erstatte et af medlemmerne (Steffen Thirstrup) med formanden.
Projekt vedr. medicingennemgang i plejesektoren i tværregionalt projekt. Information ved Charlotte.