Om / Generalforsamlingen / 2016 / Referat af generalforsamlingen 2016

Referat af generalforsamlingen 2016

Referat af Generalforsamling 2016 DSKF Schæffergården 14. april 2016 kl. 17.00-18.00
 
DAGSORDEN
 
1. Valg af dirigent Henrik Enghusen Poulsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed Birgitte Klindt Poulsen fremlagde reflektioner over specialets hidtidige udvikling. Det forløbne år har været et travlt år for DSKF. Planlægningen af jubilæumsmødet har trukket en del ressourcer. Det har været prioriteret, at alle aspekter fra den historiske baggrund, grundlæggelsen, ildsjælene, de kommende kolleger og fremtiden skulle dækkes. Jubilæumsbogen har ligeledes krævet ressourcer. Formanden takkede forfatterkollegiet. For at markere vores jubilæum, har DSKF ved dette møde valgt at invitere udstillere fra industrien iht. de gældende regler, herunder ENLIs regler, ligesom der er søgt og opnået økonomisk støtte fra BCPT og LVS. I den siddende formands periode er Kampmanns Legat blevet oprettet som en økonomisk gulerod og et skulderklap for yngre læger i specialet. Der har været arbejdet med at tydeliggøre retningslinjerne både for ansøgning af og bedømmelse af ansøgerne til Kampmanns Legat. DSKF er bredt repræsenteret i RADS fagudvalg. Aktuelt er der 47 RADS fagudvalg, og der sidder repræsentanter fra DSKF i de 46 – alle undtagen Fagudvalget for Antibiotika. RADS arbejdet kræver mange ressourcer fra de deltagende kliniske farmakologer, også i fritiden, ligesom presset kan mærkes på de klinisk farmakologiske afdelinger, der leverer en stor del af RADS repræsentanterne for DSKF. Tak til de ledende overlæger for at bakke dette arbejde op og for at udpege repræsentanter til fagudvalgene. Fremtiden vil formentlig byde på etablering af et Medicinråd. Kliniske farmakologer kan få en fremtrædende rolle i dette arbejde. Vi har de kompetencer, der skal bruges i et sådant råd, men i denne som i andre sammenhænge bliver det en udfordring at gå i dialog med de interessenter, der ønsker vores bidrag for at sikre tilstrækkelige ressourcer. Kliniske farmakologer har i det forløbne år været involveret i aktiviteter i regi af Institut for Rationel Farmakoterapi, Nationale Kliniske Retningslinjer og Dansk Selskab for Farmakologi. Ved DSFs årsmøde i januar 2016 stod DSKF for en velbesøgt session om prioritering, samt indlæg under Hot Topics, Somatic Sequencing, TDM i Psykiatrien og uddannelse inden for farmakologi. DSKF har i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab afholdt et velbesøgt 2-dages GRIP-kursus. Endnu et DSKF møde var planlagt, men desværre var der ikke ressourcer til at føre mødet ud i livet. I det kommende år planlægges et fællesmøde mellem DSKF og Thomas Senderovitz på vegne af LMS, hvor fremtidigt samarbejde kan drøftes. DSKF har i det forløbne år indstillet 2 kandidater til August Krogh Prisen, 1 kandidat til Det Frie Forskningsråd, og senest er vi blevet bedt om at stille med bestyrelsesmedlemmer til Eva og Robert Voss Hansens fond. DSKF har svaret på høringer, senest om KBU uddannelsen og om Akut Medicin som selvstændigt speciale. I 2016 er Klinisk Farmakologi blevet anerkendt som en selvstændig sektion under UEMS. DSKF har fået ny hjemmeside med aktuelt ca. 20 besøg om dagen. Der er blevet oprettet en Facebook side, som i skrivende stund har 44 likes. Denne skal fungere som selskabets opslagsside. Det er en åben side, som alle kan anvende til opslag. I det kommende år forestår en revision af Målbeskrivelsen. Birgitte Klindt Poulsen takkede bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet, både for deres indsats og for deres støtte, og understregede, at hun nu trygt giver stafetten videre.
 
3. Beretning fra selskabets stående udvalg
Uddannelsesudvalget (Målbeskrivelsesudvalget): Der arbejdes med at revidere målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi. Medlemmer: Formand: Lene Høimark (afdelingslæge i Nord) Hanne Borgeskov (overlæge i Øst, hovedkursusleder) Per Damkier (overlæge i Syd) Zandra Nymand Ennis (H-læge i Syd) Mikkel Christensen (overlæge i Øst) Kirstine Moll Harboe (afdelingslæge i Øst) Freja Hemmingsen Sørup (PhD studerende i Øst) Torben Laursen (overlæge i Nord) Birgitte Klindt Poulsen (Formand for DSKF) Lene Høimark fremlagde beretning for Målbeskrivelsesudvalget. I efteråret 2015 blev logbogen for Klinisk Farmakologi gjort elektronisk. Målbeskrivelsen trænger til opdatering, fornyelse og gennemarbejdning. Målbeskrivelsesudvalget foreslår nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal stå for dette. Interesserede opfordres til at melde sig. Man ønsker deltagelse fra både uddannelsessøgende læger og speciallæger. Udvalgets arbejde skal være forankret i og bakket op af de respektive klinisk farmakologiske afdelinger. Hvis ingen melder sig til arbejdsgruppen er det svært at se, hvorledes en revidering af Målbeskrivelsen skal kunne gennemføres. DSKF bakker op om initiativet og i Aarhus har man allerede afholdt indledende møder.
Kursusudvalget: Kursusudvalget er ansvarlig for afviklingen af den obligatoriske kursusrække i uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi. Der arbejdes med at tilrettelægge H-kurserne og sikre, at disse er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til uddannelsen til speciallæge i Klinisk Farmakologi. Medlemmer: Hanne Borgeskov (formand, hovedkursusleder) Torben Laursen Kim Brøsen Kim Dalhoff Lars Peter Nielsen Jens Heisterberg Maja Simonsen Birgitte Klindt Poulsen (formand for DSKF) Per Damkier (observatør) Hanne Borgeskov aflagde beretning for Kursusudvalget. Alle medlemmer har ved generalforsamlingens afholdelse meldt, at de ønsker at fortsætte deres engagement i udvalget. I 2015 er der afholdt 2 kurser, dels i Kursus 1 om Farmakokinetik og TDM i Odense og dels Kursus 2 om Lægemiddelmetabolisme og intensiv terapi i Aarhus. I 2016 planlægges afholdelse af kursusrækkens kurser 3, 4, 5 og 6 (Kursus 3 om Farmakoøkonomi har allerede været afholdt). I 2017 planlægges afholdelse af kursus 7, 8 og 9, og dermed vil aktuelle kursusperiode være tilendebragt. DSKFs hovedkursusbudget, der dækkes af en bevilling fra Sundhedsstyrelsen, blev i efteråret 2015 beskåret med 15 %. Hidtil er det lykkedes at afvikle kurserne trods dette. Når/hvis Målbeskrivelsen bliver opdateret, kan der tages hensyn til dette i planlægningen af kursusrækken 2018-2020.
Ansættelsesudvalget: DSKF har tre repræsentanter i Ansættelsesudvalget under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Disse er: Eva Sædder (overlæger) Tonny S. Petersen (yngre læger i Øst) Mette Marie Christensen (yngre læger i Vest) Tonny Petersen aflagde beretning for Ansættelsesudvalget. Der har været afholdt en række ansættelsessamtaler til H-stillinger i det forløbne år. I efteråret blev der besat 1 H-stilling i hver uddannelsesregion (henholdsvis Øst, Syd og Nord), men der i foråret blev besat 1 H-stilling i hver af uddannelsesregionerne Syd og Øst. Der har været arbejdet på at gøre Novo Nordisk A/S til et muligt uddannelsessted i en del af uddannelsen til klinisk farmakolog, og først uddannelsesophold er aftalt. Derudover er der truffet aftaler om, at også H-læger fra andre uddannelsesregioner end Øst kan få ophold i Lægemiddelstyrelsen eller industrien. Således har Syd på nuværende tidspunkt en H-læge i Lægemiddelstyrelsen, ligesom der planlægges et ophold fra en H-læge i Syd i Leo Pharma. I det hel taget øjnes større muligheder nu, hvor både Leo Pharma og Novo Nordisk A/S tilbyder uddannelsesansættelser. På nuværende tidspunkt balancerer antallet af ansøgere til H-forløb nogenlunde med antallet af stillinger. Med hensyn til typen af ansættelser i H-forløbet og disses geografiske lokalisation spiller lokalt initiativ fortsat en stor rolle.
Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi (Uddannelsesrådet): Uddannelsesrådet er organiseret under Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse og arbejder med implementeringen af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi i praksis. Medlemmer: Jesper Sonne (Postgraduat klinisk lektor i Øst - de facto leder af Uddannelsesrådet) Mikkel Christensen (Uddannelsesansvarlig overlæge i Øst) Vakance (H-læge i Øst) - tidligere Kirstine Moll Harboe Per Damkier (Uddannelsesansvarlig overlæge i Syd) Vakance (H-læge Syd) - tidligere Mette Marie Christensen Lars Peter Nielsen (Afdelingsrepræsentant i Nord) Torben Laursen (Postgraduat klinisk lektor i Nord) Niels Jessen (H-læge i Nord) Hanne Lomholt Larsen (Lægemiddelstyrelsen) Martin Gormsen (Leo Pharma) Jeanett Borregaard (Novo Nordisk A/S) Stig Ejdrup Andersen (Ansvarlig for uddannelsen i Klinisk Farmakologi i Roskilde) Birgitte Klindt Poulsen (Specialeudpeget repræsentant) Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse) Jesper Sonne aflagde beretning for Det Landsdækkende Uddannelsesråd i Klinisk Farmakologi. Der har været få aktiviteter i det forløbne år, men især skal fremhæves etableringen af en uddannelsesstilling i Novo Nordisk A/S. Antallet af ansøgere til H-stillinger svarer nogenlunde til antallet af opslåede H-forløb, mens alle afdelinger oplever relativ stor søgning til de opslåede I-stillinger. Antallet af I- vs. H-læger er ca. 2,5-3:1. Der var oplæg til diskussion af, hvorvidt vi skal kæmpe for at få flere ansøgere til H-forløbene. Dette fandt ikke en endelig afklaring. Der syntes dog at være enighed om, at der gerne måtte oprettes endnu flere I-stillinger i forhold til H-stillinger. Der blev opfordret til, at alle advokerer for faget, men samtidig blev det understreget, at ansøgerne til I-stillingerne ofte er veluddannede, idet flere har PhD’er på ansøgningstidspunktet. Mange ansøgere til I-stillingerne synes meget afklarede om deres valg. Forholdet mellem I- vs. H-læger ses gerne øget til regelret 3:1.
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi (DSF): DSKF har to repræsentanter og en suppleant i DSFs bestyrelse. Disse er: Ljubica Vukelic Andersen (Nord – udtræder) Helle Holst (Øst – udtræder) Suppleant: Kenneth Skov (Syd) Kenneth Skov aflagde beretning for Bestyrelsen i Dansk Selskab for Farmakologi. I maj 2015 blev der afholdt bestyrelsesmøde og generalforsamling. I januar 2016 blev der afholdt bestyrelsesmøde og årsmøde. Deltagerantallet i årsmødet var 135. DSF har nedsat et udvalg, der skal arbejde videre med uddannelse af farmakologer i Danmark, et undervisningsudvalg i farmakologi. DSF har bidraget til Nordisk Kongres i Fysiologi og Farmakologi (støttet af BCPT). DSF vil være repræsenteret ved et symposium på den kommende EPHAR 2016 kongres. DSKFs repræsentanter Helle Holst og Ljubica Andersen træder ud af DSFs bestyrelse. Den ny bestyrelse i DSKF opfordres til at udpege nye repræsentanter. Eventuelle input til tema for DSFs årsmøde 2017 bedes fremsendt til bestyrelsen senest inden det kommende bestyrelsesmøde i maj 2016.
EACPT: DSKF har to repræsentanter i EACPT. Disse er: Eva Sædder Troels K. Bergmann Troels Bergmann aflagde beretning for EACPT. Alle de nationale selskaber for Klinisk Farmakologi er medlemmer af EACPT. Derudover er individuelt medlemskab muligt. EACPT yder uddannelsesmæssig og videnskabelig støtte bl.a. i form af støtte til kongresser. DSKF udpeger 2 danske delegerede. På DSKFs hjemmeside kan man læse referater fra møder i EACPT. Der er nedsat en ny arbejdsgruppe af EACPT: Young Clinical Pharmacologists. Troels Bergmann er dansk liaison. Christina Gade er eneste dansker repræsenteret i arbejdsgruppen. Hun sidder med i work package Education. Initiativet Young Clinical Pharmacologists skal kortlægge, hvilke krav der stilles til uddannelsen som klinisk farmakolog i de europæiske lande. På nuværende tidspunkt er kravene meget forskellige. EACPT har fokusmøde i 2016 i Kroatien, og i 2017 afholdes der EACPT kongres i Prag. Kim Brøsen nævnede, at EACPT giver mulighed for at søge støtte til at arrangere en større uddannelseskongres i de år, hvor der ikke er EACPT kongres.
UEMS: DSKF har to repræsentanter i UEMS. Disse er: Troels Bergmann Hanne Rolighed Christensen Troels Bergmann aflagde beretning for UEMS. UEMS er den europæiske forening af speciallæger. De nationale lægeforeninger er medlemmer. Lægeforeningen i Danmark har været medlem siden 1974. I alt er ca. 1,6 millioner speciallæger medlemmer. Klinisk Farmakologi er i 2016 oprettet som ny specialistsektion. Dette betyder, at UEMS nu har anerkendt Klinisk Farmakologi som en selvstændig sektion, altså et anerkendt lægevidenskabeligt speciale i UEMS regi. Der var planlagt stiftende møde Store Bededag. Dette er dog aktuelt blevet udsat.
RADS: DSKF har en repræsentant i styregruppen for RADS. Denne er: Hanne Rolighed Christensen Derudover sidder Hanne Rolighed Christensen, Birgitte Klindt Poulsen og Per Damkier i RADS rådet. Hanne Rolighed Christensen aflagde beretning for RADS. RADS står overfor en gradvis omlægning, evt. afvikling, frem til nytår, sideløbende med at der etableres et nyt Medicinråd. Her vil der, hvis de aktuelle planer videreføres, blive 2 pladser til kliniske farmakologer. Lige nu vil vi derfor afvente udviklingen med hensyn til de kliniske farmakologers rolle i RADS fagudvalgene, inden der arbejdes yderligere på at revurdere denne.
 
4. Kasseren fremlægger det revisionsgodkendte regnskab.
Ljubica Andersen takkede revisorerne og fremlagde det revisionsgodkendte regnskab. DSKF har en stabil beholdning. Der foreslås og vedtages fastholdt medlemsgebyr på 400 kr årligt. Revisorerne, Henrik Enghusen Poulsen og Jesper Sonne, fortsætter.
 
5. Valg af bestyrelsen
Bestyrelsen i DSKF består af 7 siddende medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Nuværende bestyrelse: Birgitte Klindt Poulsen (formand) – udtræder efter 4 år Troels K Bergmann (næstformand) – på valg – modtager genvalg efter 2 år Ljubica V Andersen (kasserer) – fortsætter som kasserer efter 5 år Marie Louise Christiansen (sekretær) – udtræder efter 4 år Maja Hellfritzsch Simonsen – på valg – modtager genvalg efter 2 år Eva Sædder – fortsætter efter 3 år Hanne Borgeskov – fortsætter efter 3 år Kristine Moll Harboe (suppleant) – fortsætter efter 1 år Freja Hemmingsen Sørup (suppleant) – fortsætter efter 1 år I alt 9 kandidater opstillede til 9 pladser i bestyrelsen. Ingen opponerede imod dette på generalforsamlingen, og fredsvalg kunne således afvikles. Medlemmerne af den nye bestyrelse, der endnu ikke er konstitueret, er: Kommende bestyrelse: Troels K Bergmann Ljubica V Andersen Maja Hellfritzsch Simonsen Eva Sædder Hanne Borgeskov Kristine Moll Harboe Freja Hemmingsen Sørup Maija Hostrup Charlotte Uggerhøj
 
6. Eventuelt
Der var kort diskussion af, om uddannelseslæger i klinisk farmakologi skal deltage i andre specialers H-kurser. At gøre dette til et krav vil medføre et behov for en ændring af Målbeskrivelsen. Diskussionen af dette fortsætter. Bestyrelsen i DSKF blev opfordret til at fremlægge et budget for det kommende år. Der blev fremsat ønske om at arbejde for, at H-lægerne i satellit i kliniske ansættelser i højere grad bevarer integrationen i de klinisk farmakologiske stamafdelinger. Mange oplever, at forskellige arbejdsgrupper/enheder/teams i de respektive regioner arbejder med de samme opgaver parallelt. Der blev fremsat ønske om at arbejde hen imod etablering af samarbejdende fora på tværs af regionsgrænser bestående af grupper, der arbejder med de samme områder.
 
Referat ved Marie Louise Christiansen, afgående sekretær for DSKF