Uddannelse / Speciallægeuddannelsen / Merit under speciallægeuddannelsen

Merit under speciallægeuddannelsen

Merit under speciallægeuddannelsen i klinisk farmakologi

Alle kommende speciallæger i klinisk farmakologi skal have en god, opdateret og specialespecifik hoveduddannelse. I den seneste store revision af specialets målbeskrivelse (2019) har det været ønsket at ensarte adgangen til merit og sikre at en klinisk farmakologisk tankegang holdes in mente gennem hele speciallægeuddannelsen.
En meritansøgning vil blive individuelt vurderet i et samarbejde på tværs af uddannelsesregioner mellem de postgraduate kliniske lektorer i Region Midt/Nord og Øst, samt den uddannelsesansvarlige overlæge i Region Syd. Følgende forhold vil blive lagt til grund for den individuelle vurdering med henblik på at sikre ensartethed, transparens og operationalitet:

• Det tilstræbes, at der ikke gives merit på baggrund af ansættelser, som er mere end 5 år gamle (jf. målbeskrivelse punkt 3.2.2 merit)

• Det tilstræbes i meritvurderingen, at der skal indgå minimum 12 måneders ikke-meriteret klinisk ansættelse i hoveduddannelsen

• Der lægges vægt på, at ansøger ’har været ansporet til klinisk farmakologisk tankegang inden’ og/eller ’har demonstreret tydelig klinisk farmakologisk tankegang undervejs’ i meriterende ansættelser, fx ved at have en forudgående introstilling i klinisk farmakologi og derudover sideløbende have gennemført relevant forskning og/eller undervisningsaktivitet af betydeligt omfang i klinisk farmakologiske emner. Dette er særligt vigtigt ved ansøgninger om merit for mere end 6 måneders ansættelse

• Ansøger skal kunne demonstrere, at de modsvarende kompetencer i kompetencekataloget for hoveduddannelsen i klinisk farmakologi er opfyldt i den meriterende ansættelse

• Der kan som udgangspunkt ikke forventes merit for ansættelser på klinisk farmakologiske afdelinger som led i hoveduddannelsen