KRIS

Danske regioner nedsatte i 2012 Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS). Kommissoriet for KRIS angiver, at rådet skal sikre, at patienter uanset bopæl bliver tilbudt lige adgang til ny medicin på samme tidspunkt.

Rådet består af en formand udpeget af Danske Regioner, 2 medlemmer fra hver region, 2 medlemmer fra Sundhedsstyrelsen og 1 medlem fra Danske Patienter.

KRIS modtager ansøgninger om nye lægemidler/nye indikationer til national ibrugtagning fra Regionerne, de lægevidenskabelige selskaber og de Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG’er) og tager ud fra en ansøgning (et mini-MTV skema, litteraturgennemgang mv) stilling til, hvorvidt medicinen skal ibrugtages som standardbehandling, hvilket betyder, at denne behandling bliver et alment anvendt tilbud til den pågældende patientgruppe og skal være umiddelbart tilgængelig på de behandlende sygehusafdelinger.
 
KRIS behandler overvejende ansøgninger om kræftmedicin, men kan i særlige tilfælde også behandle ansøgninger om ikke-kræftmedicin. KRIS behandler ikke ansøgninger om eksperimentel behandling. KRIS har samarbejde med RADS.

Klinisk farmakologi har en konsulentfunktion for KRIS.
 
En af afdelingerne gennemgår alle ansøgninger og opgaven indbefatter bl.a.
  • en vurdering af, om ansøgningen stemmer overens med den/de indikation(er), som lægemidlet er godkendt til af EMA
  • om ansøgningen stemmer overens med målgruppen af patienter i de foreliggende studier
  • en gennemgang af effekt og bivirkninger
  • en vurdering af kvaliteten af de kliniske studier
  • hvis muligt en vurdering af effekten ift andre behandlingstilbud til samme patientgruppe.