Om / Nyheder og presseklip / HPV vaccine

HPV vaccine

Vi har i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi kommenteret på statusartiklen "Bivirkninger, som formodes at skyldes HPV-vaccination i Danmark" som blev publiceret i Ugeskrift for Læger d. 20. juni 2016 og som omhandlede indrapporterede formodede bivirkninger efter HPV-vaccination. Vores kommentarer og holdning ses her:

Vi kan som selskab acceptere indholdet og vil gerne bakke op om artiklen i Ugeskrift for Læger.

Vi har dog et par kommentarer til indholdet som vi håber I vil tage til efterretning:

1. Vi anbefaler meget at de sidste 5 linjer i afsnittet omhandlende POTS og CRPS slettes. Intet andet sted i manuskriptet beskrives en mulig årsagssammenhæng mellem vaccinens adjuvans og forekomst af formodede bivirkninger, og budskabet understøttes ikke af relevante referencer. Patientpopulationerne der modtager de to vacciner (HPV og di/te/ki/pol) er desuden ikke sammenlignelige på vaccinationstidspunktet, men overlappende over tid (langt størstedelen af HPV-vaccinerede der udvikler alvorlige bivirkninger vil formentlig også tidligere have fået di/te/ki/pol-vaccinen).

2. I sidste afsnit af afsnittet ”indrapporterede formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen” samt i figur 2 anbefaler vi, at det specificeres at der er tale om ”andelen af almindelige og alvorlige indberettede bivirkninger”.