Uddannelse / Hoveduddannelse
 

Hoveduddannelse

HOVEDUDDANNELSESFORLØBETS OPBYGNING:
 
1 ÅR MED
Ansættelse på en intern medicinsk afdeling med erhvervelse af kompetencer identiske med dem som er beskrevet for den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse. Under denne ansættelse indgår den uddannelsessøgende i løsningen af den uddannelsesgivende afdelings opgaver på lige fod med afdelingens øvrige læger.


1 ÅR MED
Ansættelse på en klinisk farmakologisk afdeling eller anden institution som ansættelse ved Sundhedsstyrelsen, i lægemiddelindustrien, ved en klinisk sygehusafdeling med klinisk farmakologisk funktion, ved et basalfarmakologisk institut eller ved et lægemiddelrelateret forskningslaboratorium er angivet til at kunne yde bidrag til den klinisk farmakologiske speciallægeuddannelse.

1 ÅR MED
Ansættelse(r) på intern medicinske afdelinger eller andre afdelinger med farmakoterapeutisk intervention som primær behandlingsform eller i almen praksis, med erhvervelse af nærmere udvalgte kompetencer fra den Fælles Intern Medicinske Grunduddannelse. Under denne ansættelse (r) indgår den uddannelsessøgende i løsningen af den uddannelsesgivende afdelings/praksis opgaver på lige fod med afdelingens øvrige læger. Ansættelse skal omfatte klinisk arbejde med patientkontakt som bærende element. De enkelte ansættelser skal være af mindst 6 måneders varighed.

1 ÅR MED
Ansættelse på en klinisk farmakologisk afdeling (stamafdelingen). Den uddannelsesansvarlige overlæge på stamafdelingen sikrer at erhvervelsen af de klinisk farmakologiske kompetencer gennemføres fuldt ud. Der skal for hver enkelt uddannelsessøgende aftales hvorledes kompetenceerhvervelsen fordeles mellem det 2. års ansættelsessted og tilhørende institutioner og stamafdelingen.
 

Under hoveduddannelsen forventes man blandt at lære at:

 • Vurdere den kliniske effekt af og parakliniske tegn på lægemidlers virkninger, bivirkninger og interaktioner
 • Rådgive om diagnostik og behandling af akutte og kroniske lægemiddelforgiftninger og andre toksikologiske problemstillinger
 • Rådgive i generelle og specifikke lægemiddelrelaterede sundhedsfaglige problemstillinger vedrørende lægemidlers anvendelse
 • Forestå en individualiseret
  farmakoterapi på baggrund af den enkelte patients fænotypiske og genotypiske karaktertistika med relevans for lægemiddelbehandling
 • Deltage i tværfaglige problemorienterede terapeutiske konferencer
 • Rådgive beslutningstagere i sundhedssystemet i lægemiddelrelaterede problemstillinger
 • Gennemføre en evidensbaseret evaluering af et medikamentelt standardsortiment
 • Varetage funktioner i lægemiddelkomitearbejde
 • Rådgive om individuel farmakologisk behandling ved hjælp af lægemiddelkoncentrationsmålinger (TDM)
 • Kunne deltage i dele af planlægning, design, initiering, organisering, koordinering, gennemførelse, analyse, fortolkning og rapportering af et lægemiddelrelateret projekt
 • Kritisk vurdere farmakodynamiske, farmakokinetiske, farmakoepidemiologiske, farmakoøkonomiske og sammenlignende lægemiddelforsøg
 • Kritisk vurdere lægemiddelrelateret markedsførings- og dokumentationsmateriale fra medicinindustrien
 • Orienteret i og kendskab til lægemiddellovgivning nationalt, EU, og internationalt
 • Inddrage patientens perspektiv i diagnostiske og terapeutiske beslutninger
 • Etablere kontakt og kommunikere i en form præget af tillid, empati, situationsbevidsthed og situationsfornemmelse i forhold til patienter, pårørende, kolleger, andet sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere
 • Indsamle relevante kliniske oplysninger til brug for lægemiddelrådgivning.
 • Formidle indsamlet viden til patienter, kolleger, studerende, andet sundhedspersonale og andre samarbejdspartnere
 • Formidle lægemiddelrelateret viden til offentligheden, medier og beslutningstagere
 • Fastlægge lægemiddelterapeutiske behandlingsplaner i samarbejde med medlemmer af et tværfagligt behandlingsteam
 • Etablere og udvikle samarbejdsrelationer, med udgangspunkt i gensidig respekt, i forhold til kolleger, andet sundhedspersonale og andre samarbejdspartnere
 • Identificere og påtage sig lægelige arbejdsopgaver hvori der indgår en ledelsesfunktion
 • Udforme skriftlige arbejdsinstrukser
 • Varetage arbejdsplanlægning, herunder arbejdsfordeling, vagtplaner og instrukser for arbejdsopgaver
 • Motivere og engagere medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Udnytte og prioritere ressourcer i forhold til rådgivningsfunktioner, uddannelse og forskning
 • Arbejde for og rådgive om hvorledes sundheden kan fremmes hos den enkelte patient, i patientpopulationer og i samfundet ud fra evidensbaseret viden om forebyggelse
 • Arbejde for at fremme forståelsen for, betydningen af og implementeringen af rationel farmakoterapeutisk adfærd
 • Arbejde for at bibringe lægemiddelmarkedet en øget gennemsigtighed
 • Identificere sundhedsrelaterede områder med over- og underbehandling
 • Holde sig ajour med den nyeste viden inden for klinisk farmakologi
 • Foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur
 • Foretage en evidensbaseret vurdering af klinisk lægemiddelpraksis
 • Formidle faglig klinisk farmakologisk information på baggrund af viden om læring og kompetenceudvikling
 • Udvælge hensigtsmæssige læringsstrategier ved uddannelse af studerende, yngre læger, kolleger og andre faggrupper, herunder overveje rammerne for undervisningen
 • Aktivt udnytte situationer i hverdagen til mesterlære, dialog og refleksion for at optimere læring hos sig selv og andre
 • Bidrage til udvikling af klinisk lægemiddelrelateret viden
 • Identificere forskningsrelevante områder
 • Bidrage til udvikling af videnskabelig viden
 • Redegøre for relevante etiske overvejelser i forbindelse med den videnskabelige undersøgelse
 • Anvende grundlæggende videnskabsteori i relation til forskning
 • Etablere, fastholde og afslutte en professionel relation, herunder tage ansvar for egen virksomhed og praktisere i overensstemmelse med det faglige, lovgivningsmæssige og etiske kodeks som læger er bundet af
 • Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis
BEMÆRK:
 
Rækkefølgen af ansættelserne/ansættelsessteder i hoveduddannelsen kan variere for de enkelte individuelle forløb.