Ressourcer / Høringer

Høringer

Høring over Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse

Danske regioner sender følgende forslag til metoder i høring:
- Forslag til metodehåndbog for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi.
- Forslag til metodehåndbog for udarbejdelse af fælles regionale behandlingsvejledninger for terapiområder.
- Metodevejledning for Amgros omkostningsnalyser af nye lægemidlers og indikationer i hospitalssektoren.
 
Materiale er udsendt på mail til alle medlemmer af DSKF og kan ses på danske regioners hjemmeside.
 
Eventuelle kommentarer bedes sendes til bestyrelsen senest 20/10-2016, så der kan udarbejdes et samlet svar fra DSKF.

Høring over videregivelse fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister og Lægemiddeladministrationsregister

I bekendtgørelsen fastsættes det, at der kan videregives patienthen-førbare oplysninger til nedenstående personer, hvor forskningsprojektet øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvor videregivelsen er nødvendig:
 
  • Personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen
  • Personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet
  • Forskere, der er ansat på et universitet
  • Forskere, der er ansat i en patientforening
Vejledningen indeholder uddybende kommentarer og supplerende retningslinjer til reglerne på området.
Når bekendtgørelserne og vejledningen træder i kraft vil den gældende bekendtgø-relse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister ophæves. Læs mere her.
 
Eventuelle kommentarer bedes være bestyrelsen i hænde senest 15. august 2016, hvorefter et samlet svar fra DSKF vil blive udarbejdet.

Høring vedrørende revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom (ATC-gruppe N04):

Medicintilskudsnævnet lægger op til, at tilskuddet til rotigotin depotplaster og pramipexol depottabletter klausuleres. Det skyldes, at de har en højere behandlingspris end andre dopaminagonister og derfor kun er rationelle at bruge til udvalgte patienter.
Det anbefales desuden, at COMT-hæmmerene entacapon og tolcapon samt dopaminagonisterne bromocriptin og cabergolin fremover ikke har generelt tilskud. Læs mere her.
 
Eventuelle kommentarer sendes til formanden@dskf.org senest d. 1. august 2016

Høring vedr. revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne (ATC gruppe N02C samt N07CA03)

Det foreslås at kun de billigste triptaner fremover bør have generelt tilskud. Tilskuddet til de dyrere triptaner bør derimod bortfalde. Det drejer sig om zolmitriptan smeltetabletter, almotriptan, eletriptan og frovatriptan.

Derudover anbefales desuden, at triptaner som næsespray, suppositorier og til injektion bør have generelt klausuleret tilskud. Det skyldes, at de har en høj behandlingspris og derfor kun er rationelle at bruge til udvalgte patienter. Læs mere her. Høringsfrist d. 7. juli 2016.
 
Eventuelle kommentarer sendes til formanden@dskf.org
 

Høring vedr. revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD (ATC-gruppe N06BA samt N07XX04 og C02AC02)

Det foreslås at klauseret tilskud og generelt klausuleret tilskud fjernes på ADHD midler, således at der fremover skal søges enkelt tilskud. Læs mere her.
Høringsfrist d. 7. juli 2016.
 
Eventuelle kommentarer sendes til formanden@dskf.org
 

Forespørgsel til de specialebærende selskaber om klinisk basis uddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har besluttet, at der skal foretages en revision af målbeskrivelsen for Klinisk Basisuddannelse (KBU), og derfor har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe. LVS er repræsenteret i arbejdsgruppen ved Roar Maagaard og Bente Malling, som begge repræsenterer LVS i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Til oplysning af LVS' arbejde i arbejdsgruppen vil LVS gerne spørge de specialebærende selskaber om følgende:

1. Hvad har fungeret godt i målbeskrivelsen og hvorfor?

2. Hvad ville I ændre i målbeskrivelsen og hvorfor?

3. Dækker målbeskrivelsen de kompetencer yngre læger skal erhverve for at være klar til en introduktionsuddannelse i jeres speciale? Begrund gerne.
 
DSKFs tilbagemelding:
 1. Hvad har fungeret godt i målbeskrivelsen og hvorfor?

a. Da klinisk farmakologi ikke har læger ansat i KBU-stillinger kan vi ikke kommemed kvalificeret input her.

2. Hvad ville I ændre i målbeskrivelsen og hvorfor?

a. Ordination af lægemidler samt vurdering af patienters medicin er en vigtig del af også ny-uddannede lægers arbejde. Der sker stadig mange utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen, og en ikke ubetydelig andel af indlæggelser skyldes bivirkninger og medicineringsfejl, hvorfor det er vigtigt så tidligt som muligt i en læges virke, at forsøge at minimere dette. DSKF vil foreslå, at der tilføjes mere konkrete kompetencer indenfor vurdering og håndtering af patienters medicinering, herunder at overveje muligheden af lægemiddelinducerede symptomer, risiko for interaktioner, medicineringsfejl, seponering mv. Der er lige nu under pkt 7 under "medicinsk ekspert" en vurdering og initiering af komplikationer og herunder medicineringsfejl, men i deres daglige arbejde skal de i virkeligheden nærmere undgå fejl:-). Under de kroniske patienter, vil en vurdering af effekt og bivirkninger også være en fordel. Disse kompetencer kan enten opnås i det daglige kliniske arbejde, eller der vil kunne laves et 1-dages case-baseret kursus (gerne obligatorisk) i praktisk klinisk farmakologi, hvor emner som bivirkninger, interaktioner, polyfarmaci, seponering af eks den ældre patients medicin, medicingennemgang og brug af on-line opslagsværker gennemgås. Dette kursus ville i så fald være baseret på deres hverdag og ikke en gentagelse af, af hvad de evt har hørt under studiet. DSKF og de klinisk farmakologiske afdelinger vil gerne være behjælpelige med at organisere og udbyde et sådant kursus. Det eksisterer allerede i Region Hovedstaden og evalueres meget positivt.

3. Dækker målbeskrivelsen de kompetencer yngre læger skal erhverve for at være klar til en introduktionsuddannelse i jeres speciale? Begrund gerne.

a. Nogle læger ansættes i introstillinger i klinisk farmakologi lige efter deres KBU-forløb, og her mærkes de manglende kompetencer indenfor de ovennævnte områder.
 

Tilbagemelding til LVS om DSKFs holdning til et speciale i akut medicin

 
Tilbagemeldingerne fra selskaberne vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i LVS den 6. april. Frist senest den 1. april kl. 12.

DSKFs tilbagemelding:
 
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi støtter oprettelse af specialet i Akut medicin. Vi synes at oprettelse af specialet vil kunne øge fokus på klinisk farmakologi i den akutte patientbehandling og muliggøre lettere samarbejde med vores speciale. Vi mener, at det især er vigtigt nu, hvor der er et stigende antal patienter med multisygdom og polyfarmaci. Polyfarmaci, interaktioner og symptomer på bivirkninger kan være en indlæggelsesårsag som både kan forebygges og som efter vores mening, vil kunne trænge til et kvalitetsløft og mere fokus. Det er især vigtigt, da undersøgelser viser at der er en del patienter der bliver indlagt pga. medicineringsfejl. I forbindelse med selve akutlægeuddannelsen og organisering af akutafdelinger vil man kunne systematisere og øge fokus på polyfarmaci og medicineringsfejl.

Ydermere, vil man kunne styrke behandling af forgiftninger, hvor man vil kunne opretholde øget rutine i diagnosticering, behandling og observationer af disse patienter. Et ”centralisering” af behandling af forgiftninger vil også forbedre muligheder for forskning inden for dette område.

I den nuværende struktur er der ikke mulighed for eller plads til at opretholde det samme niveau af klinisk farmakologisk viden bl.a. indenfor identificering af indlæggelseskrævende medicineringsfejl, forgiftninger og bivirkninger under speciallægeuddannelsen inden for alle specialer. Vi mener at specialet vil fremme hurtigere og logistisk lettere udredning og rette akutte behandling/stabilisering af patienter, da der er både bredt fokus og overblik på patientens problemstillinger inden for både kirurgi og medicin, og også medicinering. Specialeoprettelsen vil også medføre ensartet uddannelse og kompetencer af akutlæger landet over og dermed mindske forskelle mellem akutafdelinger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
Bemærk invitation til interessentmøde d. 11. januar 10-12 2016. Tilmelding senest d. 8. januar 2016. Læs invitation her.
 
Høringsfrist d. 18. januar 2016
 
 
 
 
Høringsfrist d. 15. januar 2016
 
Eventuelle kommentarer sendes til formanden@dskf.org. 
 
 
 
 
 
Høringsfrist d. 26. juni 2015
 
DSKF høringssvar:
 
En flot klinisk vejledning i udredning, diagnosticering, forebyggelse og behandling af osteoporose hos forskellige grupper af patienter fra DSAM i samarbejde med førende osteoporoseeksperter.
Det er prisværdigt, at styrken af evidens og anbefalinger er gradueret. Desuden er der givet specifikke rekommandationer for fx mænd og kvinder, forskellige aldersgrupper, patienter med forskellige risikofaktorer og risikosygdomme, patienter i behandling med glukokortikoider og andre risiko lægemidler samt patienter med eller under forskellige typer af frakturer opstået efter lav- eller højenergitraumer.

Det kan dog give anledning til bekymring, at man ud fra det planlagte, og naturligvis kortfattede, plast-ark, kan få den opfattelse, at 2. valget efter tabl. Alendronat à 70 mg ugtl. kun kan være inj. Prolia à 60 mg SC hver 6. måned uafhængig af risikofaktorer og behandling med glucokortikoider . Jf. selve vejledningen er dette for unuanceret, og med mulige økonomiske konsekvenser.

Småting:
S.26 nederst henvises til lægemiddelkataloget: der menes formentlig nu promedicin.dk eller produktresumé.dk
S.28, linje 19: stavemåde af bisfosfonater
S.29, behandlingsregimer: skal der ikke stå: …er der ikke effekt af hver behandlingssekvens udover de 6 mdr….?
S.42: definer KRAM

På vegne af DSKF

Birgitte Klindt Poulsen
 
 
 
Høringsfrist d. 20. april 2015
 
 
 
Høringsfrist d. 31. oktober 2014
 
 
Input til aktuelle høringer sendes til formanden@dskf.org, hvorefter alle kommentarer indsendes i et samlet høringssvar fra DSKF
 
Kun høringer med særlig interesse for medlemmerne udsendes til disse af selskabet.
Yderligere høringer og nyheder kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
www.laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyhe
der
Samt
www.hoeringsportalen.dk/