Om / Nyheder og presseklip / Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd

Styrelsen for Forskning og Innovation har indkaldt forslag til medlemmer af
Det Frie Forskningsråds bestyrelse og fire ud af fem faglige råd med frist torsdag den 14. maj 2015 kl. 16.00.
 
DSKF har indstillet professorne Henrik Enghusen Poulsen (RH) og Jesper Hallas (OUH) som mulige medlemmer til Det Frie Forskningsråd for Sundhed og sygdom.
 
DFF har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Således har DFF til opgave
at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og yde rådgivning
om forskning til Folketinget og regeringen inden for alle videnskabelige områder.
Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ. Hertil skal rådet bidrage
til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og fem faglige råd:

 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation
 Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers
 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv
 Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom
 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion
 
Bestyrelsen
Det Frie Forskningsråds bestyrelse består af en formand og otte medlemmer. Be-
styrelsen skal efter loven sammensættes af anerkendte forskere, det vil sige perso-
ner, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med
forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslin-
jer, der er bindende for alle faglige råd, herunder at den faglige bedømmelse af
ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Hertil
har bestyrelsen ansvaret for, at rådets virksomhed udøves i koordination med det
øvrige forskningsrådssystem, foruden at bestyrelsen er øverst ansvarlig for Det Frie
Forskningsråds rådgivningsfunktion.

Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig,
indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Bestyrelsesmøderne foregår sædvanligvis på dansk.
 
De faglige råd
Hvert fagligt råd består af 12-18 medlemmer.

Samtlige medlemmer af Det Frie Forskningsråd skal være anerkendte forskere.
Det vil sige personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget
sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte
råd opnås bred faglig dækning inden for rådets virke og bred erfaring både inden
for dansk og international forskning.

Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig,
indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.

Rådene afholder møder i Danmark 6-8 gange om året og har derudover løbende
skriftlig procedure på rådgivningssager, hvor det er nødvendigt. Hvert råd behand-
ler årligt i gennemsnit 600-800 ansøgninger.

Rådsmøderne foregår sædvanligvis på dansk.
 
 
DSKF har indstillet professorne Henrik Enghusen Poulsen (RH) og Jesper Hallas (OUH) som mulige medlemmer til Det Frie Forskningsråd for Sundhed og sygdom.
 
  
De indkomne forslag vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren som led i udpegningen af rådsmedlemmerne. Det forventes, at de nye rådsmedlemmer kan gives besked om deres udpegning ultimo oktober/primo november 2015 med henblik på indtrædelse i rådet pr. 1. januar 2016. De første rådsmøder forventes at blive afholdt medio januar 2016.